Siziň beýniňiz bu suratlaryň el bilen çekilenini ret eder

Pol Kadden (Paul Cadden)- şotland surat sungatçysy. Ol giper-realistik sungaty täze derejä götermegi başardy. Ynanar ýaly bolmasa-da, bu suratlaryň ähli gara galam bilen çekilen. Bu suratlary göreniňde onuň gymmatyna we gadryna has gowy düşünýärsiň.

Pol portret çekmäge has köp üns berýär.

Pol portret çekmäge has köp üns berýär.

Sizem bu aýalyň dem alşyny duýýan ýaly bolýarsyňyzmy?

Sizem bu aýalyň dem alşyny duýýan ýaly bolýarsyňyzmy?

Pol käte tebigaty hem suratlandyrýar. Ýene-de, söz ýok...

Pol käte tebigaty hem suratlandyrýar. Ýene-de, söz ýok...

Ol adamlary tebigy halda suratlandyrmagy halaýar.

Ol adamlary tebigy halda suratlandyrmagy halaýar.

Ol predmetleriň deňsiz-taýsyz ulanmak sferalaryny ýüze çykarýar.

Ol predmetleriň deňsiz-taýsyz ulanmak sferalaryny ýüze çykarýar.

Bu suratlaryň güýjüni duýýarsyňyzmy?

Bu suratlaryň güýjüni duýýarsyňyzmy?

Bu suratlaryň elde çekilenine ynanmajak adam örän köpdür. Bu suratlary şu derejä getirmek üçin Poluň näçe wagt, sabyr we güýç sarp edenini diňe onuň özi bilýändir.  Sizem dost-ýarlaryňyza bu suratlary görkeziň we reaksiýalaryny synlaň!