Bu ene-atalaryň selfileri çagalarynyňkydan hem bet

Bu juwan adamlar selfilerini owadan çekmek islediler, emma olaryň ene-atalary üstün çykdy. Juwanlara bolsa, olaryň öňünde diňe telpek çykaraýmak galdy.

1. Detallara üns beriň. Kakasy tatuny hem göçüripdir.

Detallara üns beriň. Kakasy tatuny hem göçüripdir.

4. Bu gyz we kakasy tötänden gyzyň surat sessiýasy bolýan myhmanhanasyna gidipdir.

Bu gyz we kakasy tötänden gyzyň surat sessiýasy bolýan myhmanhanasyna gidipdir.

7. Originalyndan tapawudy ýok :)

Originalyndan tapawudy ýok :)

8. Like!

Like!

11. Gyzynyň ýüz herekedi edil kakasyna çekipdir.

Gyzynyň ýüz herekedi edil kakasyna çekipdir.

12. Kakasy gyzynyň tatusyny diýseň halaýan bolmaga çemeli.

Kakasy gyzynyň tatusyny diýseň halaýan bolmaga çemeli.

13. Aýajyga seret!

Aýajyga seret!

14. Bärde bolsa, bütin maşgala işiň başyna geçipdir :)

Bärde bolsa, bütin maşgala işiň başyna geçipdir :)