Geçip barýan adamlar köplenç toý suratlaryny zaýalaýarlar, emma bu ýagdaý kadadan çykdy

Käwagt owadan bir surat düşürjek bolup duran wagtyň bir ýerlerden adam çykyp ähli zady zaýalan ýagdaýlar size tanyş bolsa gerek. Beýle ýagdaýlar maşgala çärelerinde, esasan hem toýlarda ýüze çykanda has hem gynandyrýar.
Ýakynda, 20-nji oktýabrda täze öýlenen Elizabet we Raýan Nýu Ýorkyň parkynda surata düşen wagtlary meňzeş bir wakany başdan geçirdiler. Emma suratlaryny zaýalan geçip barýan adamyň kimdigine düşünen wagtlary örän begendiler.

Bu adam Tom Henks, "Forrest Gamp, Dawinçiniň Kody" ýaly meşhur filmleriň aktýory bolup çykdy.

Bu adam Tom Henks, "Forrest Gamp, Dawinçiniň Kody" ýaly meşhur filmleriň aktýory bolup çykdy.

Ol ýodadan ylgap barýardy. Emma başga ylgaýjylar ýaly gapdal ylgap geçmän - tersine, özi suratlaryň gahrymany boldy.

Ol ýodadan ylgap barýardy. Emma başga ylgaýjylar ýaly gapdal ylgap geçmän - tersine, özi suratlaryň gahrymany boldy.

Ol gelniň elinden ogşap ýaş çatynjalary tüýs ýürekden gutlady.

Ol gelniň elinden ogşap ýaş çatynjalary tüýs ýürekden gutlady.

Suratçy Meg Miller was beýle owadan we deňi-taýy bolmadyk pursatlary düşürmäge örän şowlydy. gh to capture the unique, wonderful moment. Beýle tötänleýin duşuşygyň ähli pursatlaryny düşürmek üçin elinden gelenini etdi.

Suratçy Meg Miller was beýle owadan we deňi-taýy bolmadyk pursatlary düşürmäge örän şowlydy. gh to capture the unique, wonderful moment. Beýle tötänleýin duşuşygyň ähli pursatlaryny düşürmek üçin elinden gelenini etdi.

Tom ýaş çatynjalar bilen selfi düşürip, soňrak öz Twitterine ýükläp "Elizabet we Raýan! Ak ýürekden gutlaýaryn! Gutly bolsun! Henks." diýip ýazdy.

Tom ýaş çatynjalar bilen selfi düşürip, soňrak öz Twitterine ýükläp "Elizabet we Raýan! Ak ýürekden gutlaýaryn! Gutly bolsun! Henks." diýip ýazdy.

Akýürekliligiň we Golliwudyň gatnaşmagynda "Suratlary zaýalamagyň" iň gowy ýoly.