Katastrofadan 1 sekunt öň

Göwnüňizi açyň! Suratlardaky ýaly ýagdaýa düşen wagtyňyz örän bialaç bolup bilersiňiz, emma ýyllar soňra olary ýatlap gülüp bilersiňiz.
Siziň durmuşyňyzda nähili gülkünç katastrofalar bolupdy?