Köçelerde tötänden duş gelen görmegeý gyzlar

Käwagt öýde oturan wagtyň, daşarda ähli bolup geçýän ähli wakalardan bihabar bolýarsyň diýmekdir, esasan hem sallah bolsaň. Şu wagtyň özýnde ähli pişijekleri ýa-da güjüjekleri sypalap biljegiňi ýa-da ençeme täze dost edinip biljegiň barada bir pikir edip gör! Aýratyn hem bir enaýyja birine duşmagyň hakynda aýtjagam däl.

Bolýa, ahyr daşary çykasyň geldimi? Gaty gowy! Telefonyňa doly zarýad ber we keýpiňe keýp goşjak aýdymlary oklaşdyr, telefonyň zarýad alan wagty köçeden geçip baran owadan gyzlary surata düşürmäge öwren. Soňra bize sag bolsun aýdarsyň!