Mr. Biniň Gyzy: Tama vs. Hakykat

Kim Mr. Bin hakynda bilmeýär? Elmydama özüne çekiji Rowen Atrkinson gülkünç hereketleri we ýüz keşbi bilen ençeme wagtdan bäri biziň söýgimizi gazandy. Emma bugün esasy nyşan onuň özi dal-de, tersine, onuň 22 ýaşly gyzy - Lili. Gadymy nakylda aýdylyşy ýaly "Alma agaçdan daş gaçýan däldir". Bu ýagdaýda, aýdylan zat hakyky bolup çykarmy....

Ilki bilen, biz Mr. Biniň ýatdan çykmajak käbir sypatlaryna seredip geçeliň.

Ilki bilen, biz Mr. Biniň ýatdan çykmajak käbir sypatlaryna seredip geçeliň.

Ol diýseň gülkünç

Ol diýseň gülkünç

Ol ençeme emosiýalary ýeňillik bilen görkezip bilýär.

Ol ençeme emosiýalary ýeňillik bilen görkezip bilýär.

Dogrudan hem, bu adamyň gyzy nähili bolup bilerkä?

Dogrudan hem, bu adamyň gyzy nähili bolup bilerkä?

Elbetde, suratdaky ýaly bolmaz. Ýöne siz şeýledir diýip pikir edensiňiz.

Elbetde, suratdaky ýaly bolmaz. Ýöne siz şeýledir diýip pikir edensiňiz.

Aslynda, ol örän owadan we ukyply gyz! Bu suratda Lili 16 ýaşynda.

Aslynda, ol örän owadan we ukyply gyz! Bu suratda Lili 16 ýaşynda.

Ol has hem ejesine meňzeýär.

Ol has hem ejesine meňzeýär.

Ol eýýam kakasy bilen birlikde käbir filmlerde düşdi, şol sanda "Mr. Biniň dynç alyşy we Jonni Iňliş"

Ol eýýam kakasy bilen birlikde käbir filmlerde düşdi, şol sanda "Mr. Biniň dynç alyşy we Jonni Iňliş"

Lili 5 ýaşyndan bäri goşgy ýazýar, aýdym aýdýar we tans edýär. 14 ýaşy dolanda aktrisa bolmagy ýüregine düwdi we şuwagtda çenli bu arzuwy onuň elinden gelýär.

Lili 5 ýaşyndan bäri goşgy ýazýar, aýdym aýdýar we tans edýär. 14 ýaşy dolanda aktrisa bolmagy ýüregine düwdi we şuwagtda çenli bu arzuwy onuň elinden gelýär.