Surat aldyrmak islemeýän çagalar

Internet süýji balajyklaryň suratlary bilen dolup daşýar. Ene-atalar bolsa, şu suratlardan ylham alyp, öz balalarynyň çagalygyny soňky ýyllarda ýatlamak üçin şeýle suratlar çekmäge ymtylýarlar. Emma her surat garaşylyşy ýaly bolup baranok.

Kiçijek melejik...

Kiçijek melejik...

Iň azyndan niýet gözel...

Iň azyndan niýet gözel...

Eliňi goýberme gyzjagaz, sen elbet-de başararsyň...

Eliňi goýberme gyzjagaz, sen elbet-de başararsyň...

Diýmek, ähli çaga kädi halanok eken...

Diýmek, ähli çaga kädi halanok eken...

Ejesi bilen kakasynyň umyt edişi ýaly bolmandyr...

Ejesi bilen kakasynyň umyt edişi ýaly bolmandyr...

Belki-de bu suraty almak dogry pikir däldi...

Belki-de bu suraty almak dogry pikir däldi...

Bu suratyň üstünlikli alynjagy ikuçlydy...

Bu suratyň üstünlikli alynjagy ikuçlydy...

Gülkünç kitap belki ony has gyzyklandyrardy...

Gülkünç kitap belki ony has gyzyklandyrardy...

Ýatyrka has eýjejik boljak eken...

Ýatyrka has eýjejik boljak eken...

Täze ýyl jäjekleriniň süýjüligini bilýärdiňizmi?

Täze ýyl jäjekleriniň süýjüligini bilýärdiňizmi?

Maňa baboçka daksaňyz aljak suratyňyz şu bolar...

Maňa baboçka daksaňyz aljak suratyňyz şu bolar...