Titanigi täze burçdan görkezýän 10 sahna arkasy surat

"Titanik" filmini seretmedik adam ýok bolsa gerek. Ýöne onuň döredilişi barada bilýän azdyr.
Size bu filmiň iň gyzykly sahna arkasynda çekilen suratlaryny ýetirmegi makul bildik. Kim bilýär? Belki-de, bu filmi biziň çagalarymyz eýýäm 30D formatda sereder.

Bu sahna Jeýms Kameron barka, şeýle bir romantik hem görnenok. Siz nähili pikir edýärsiňiz?

Bu kadrda, adamlar ýere gaçyp, okeana gark bolar diýen alada galmak gerek däl. Sebäbi olara aşakda  ýumşak düşek garaşýar.

Ine, bu bolsa, 261 metrlik laýneriň aslyndaky görnüşi.

Rouz aristokratlaryň özüni nähili alyp barmalydygyny unudana meňzeýär. 

Bu "baş aýlaýyjy" 1 metr beýiklikdäki sahnada şol meşhur duşuşyk bolup geçipdi.

Rouz ähli güýji bilen Jeki halas etmäge çalşypdy we Jeýms Kamerony kömege çagyrdy.

Bu adamlaryň ýaşaýşy howp astynda däl ýaly.

Genial režissýor ýüzmegi hem başarmalydyr.

Bu kadr bolsa, ol agaç böleginde diňe 1 ýa 2 däl, eýsem üçünji adam üçin ýer barlygynyň subutnamasy.

"Oskar" baýragynyň iki adama berilmeli bolan ýagdaýy.