TOYOTA COROLLA sürüjileri üçin hoş habar!

Toýotanyň Türkmenistandaky Ýeke-täk Resmi dileri bolan "Garagum Ulag" Hojalyk Jemgyýeti Toyota Corolla kysymly awtoulaglaryň Tehniki Howpsyzlygyna gönükdirilen MUGT tehniki barlaga çagyrýar.

Tehniki barlaga 2013-2016 ýyllar arasynda öndürilen ähli COROLLA kysymly awtoulaglar gatnaşyp biler.

Hünärmenlerimiz awtoulagyň daşyny, içini, aşagyny, hereketlendiriji we geçiriji bölümini, elektronikany gözden geçirýärler. Barlagyň soňunda size hünarmenler tarapyndan netijenama bilen degişli maslahatlar beriler.

 

Mundan başga-da, ähli Toyota kysymly awtoulaglary bejertmek boýunça islendik soraglar boýunça serwisimize ýüz tutup bilersiňiz. 

Biziň salgymyz:

Aşgabat ş., Oguzhan (Aýtakow) köç., 7/A (Mersedes Merkezi)

 

Goşmaça maglumatlar üçin telefon:

+99312 43 70 57

+99312 43 20 99

toyota serwis