Eşitme kemçiligi bolan ogluna ejesinden super gahrymanly gulaklyk

Iňlis eje Sara Iwerminiň kiçijik ogly eýýän birnäçe wagtlap dünýäniň gözel seslerini eşidip bilenok we oglanjyk eşitme enjamy dakynmaly. Sarah bu wagtyň ogly üçin hiç hem aňsat bolmajagyny bilýärdi. Aýratynam şeýle ýagdaýda çagalaryň bir-birine zamunlygyny aňýardy.

Eje bu ýagdaýy pikir edip, ýürek gysgynç we adaty gulaklygy supergahryman temaly owadan gulaklyga öwürdi. Saranyň oglunyň iki gulagynda hem eşitme problemasy bar, onuň ünsüni çeken zat bolsa, gulaklygyň ýürek gysgynç görnüşi bolup, ony üýtgetmegi ýüregine düwüpdir. 

Sebäbi oglunyň ýene bir dosty eşitme şikesli bolup, gulaklygy dakmakdan boýun gaçyrýan eken. 

3. Şeýlelikde Sara adamlaryň ýüzünde uly ýylgyryş emele getirýän gulaklyklary döretdi

Şeýlelikde Sara adamlaryň ýüzünde uly ýylgyryş emele getirýän gulaklyklary döretdi