Örän döredijilikli kaka çagalaryny meşgullamagyň iň bet ýoluny tapdy

Aaron Zenz-suratkeş-ullýustrator, şeýle-de 6 çaganyň kakasy. Ol öz çagalary üçin eýýäm birnäçe "döredijikli hekaýalar" oýlap tapypdy. Meselem agaç şahalarynda, ýapraklarynda suratlar çekip, olary tötänden gören ýolagçynyň göwni açylar ýaly Grand-Rapids (Miçigan ştaty) şäheriniň dürli ýerlerinde gizleýärdiler. Bu gezek bolsa, Aaron täze derejä geçdi we daşlaryň ýüzüne çagalary bilen dürlüje, gyzykly ýüzjagazlaryň şekillerini çekip, şäheriň dürli ýerlerinde galdyrmaga başlady.

1. Her şekilli daşyň bir taýy bar we olaryň başga bir taýy şäheriň muzeýine berlen.

Her şekilli daşyň bir  taýy bar we olaryň başga bir taýy şäheriň muzeýine berlen.

Kakasy we çagalary olaryň proýektiniň masştabynyň ululyk derejesini görkezmek üçin muzeýe bu şekilli daşjagazlary tabşyrdylar. Proýektiň ady bolsa, "Ähli ýer daşlar" (Rock Around).